9.0 Simulace růstu krystalů na základě dat z DSC měření

Články na webu » Seminární práce » 9.0 Simulace růstu krystalů na základě dat z DSC měření

  • Pic. 1
    Pic. 1
  • Pic. 2
    Pic. 2

SIMULACE RŮSTU KRYSTALŮ NA ZÁKLADĚ DAT Z DSC MĚŘENÍ 

V závěru práce se podíváme ještě na simulaci na základě DSC měření. Opět zůstaneme u stejného složení, tedy As2Se3.

VÝSLEDKY AS2SE3, UKÁZKY VZOREK VS. SIMULACE

Pro srovnání naměřených dat s jejich simulací jsem vybral data pro rychlost ohřevu 1K/min a tři různé druhy velikosti části, respektive pro velikosti částic 180-250μm, 300-500μm a bulk. Naměřená data jsou na následujícím grafu.

Při nastavení parametrů simulace dle rozměrů vzorku z DSC se během simulace upravuje pouze jeden parametr, který výrazně ovlivňuje výslednou křivku stupně přeměny a tou je hustota krystalů. Ta je třeba vždy doupravit dle aktuálního vzorku.

Na předchozím grafu je zobrazena dobrá shoda naměřených dat a simulace pro vzorek s velikostí částic 300-500μm o celkové velikosti 1.2x0.5x0.35mm.

STUPEŇ PŘEMĚNY AS2SE3, POUŽITÍ PRO VÝPOČTY KINETIKY

V úplném závěru už zmíním pouze teoretické zamyšlení, které bude v praxi bohužel nevyužitelné. Vzhledem ke zpoždění, ke kterým dochází při přestupu/prostupu tepla při měření DSC, by teoreticky výsledná simulace mohla být přesnější a citlivější než samotné měření. Bohužel, vše  nám zkazí náhodnost rozmístění krystalů a nestálost jejich počtu, která vede k zanesení relativně velké chyby do výsledné simulované křivky stupně přeměny.